Leveret af Google OversætOversæt


VEDTÆGTER

FOR

COPENHAGEN CHEERLEADERS

27.02.2020

----------------------------------- o -----------------------------------

§ 1

NAVN & HJEMSTED

Foreningen Copenhagen Cheerleaders er stiftet den 3. maj 2014 og har hjemsted i Gentofte Kommune.

Foreningen er medlem af DAFF (Dansk Amerikansk Fodbold Forbund) og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger).

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende kasserers, uanset om kassereren er bosiddende i en anden kommune end Gentofte.

 

§ 2

FORMÅL

Foreningens formål er:

- at tilbyde undervisning i cheerleading for både begyndere, øvede og elite.

- at udbrede kendskabet af cheerleading samt udvikle sporten.

- at fremme et trygt og sjovt klubmiljø med fælleskab, højt fagligt niveau og fokus på talentudvikling.

- at udvikle medlemmets lyst at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3

MEDLEMSKAB

Foreningen er åben for alle interesserede, som ønsker at dyrke cheerleading på et af de hold, som foreningen tilbyder. Foreningen følger DAFFs alders og konkurrenceregler som guidelines for fordeling af udøvere.

Bestyrelsen kan dog nægte optagelse, hvis særlige grunde taler herfor.

Det samme gælder ved eksklusion af et medlem.

Medlemmerne (og deres forældre/værge, hvis de er under 18 år) er forpligtet til at overholde og leve op til foreningens vedtægter, guidelines og formålsbestemmelse.

 

§ 4

INDMELDELSE

Indmeldelse skal ske skriftligt via foreningens hjemmeside copenhagencheer.dk

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen sendes af forældre/værge.

Medlemmer skal løbende holde foreningen orienteret om adresser, mailadresser, telefonnumre og andet for foreningen relevant information.

 

§ 5

UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til udgangen af en måned.

I forbindelse med udmeldelse skal eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

 

§ 6

KONTINGENT

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen, og godkendes af generalforsamlingen.

Opkrævningsformen fastlægges af bestyrelsen.

Medlemmer er forpligtede til at betale, det af bestyrelsen, fastsatte kontingent.

Kontingent betales i 1 rate eller 3 rater (ved tilmelding, 1. november og 1. februar).

Indbetalt kontingent eller øvrige indbetalinger tilbagebetales ikke.

 

§ 7

UDELUKKELSE/RESTANCE

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som er i restance ud over 1 måned. Udelukkelsen er gældende indtil restancen er betalt.

Bestyrelsen kan ligeledes udelukke et medlem, hvis medlemmet har ageret på en måde, som ikke er i overensstemmelse med foreningens formål og retningsliner.

 

§ 8

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Adgang til foreningens generalforsamling gives til aktive medlemmer af Copenhagen Cheerleaders samt forældre til medlemmer under 18 år.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel via hjemmeside og sociale medier eller email.

Medlemmer i restance (og dennes forælder) har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamling.

Såfremt minimum 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer ønsker en ekstraordinær generalforsamling kan disse indkalde hertil jf. de gældende varslinger og skriftlig fremsættelse af forslag til bestyrelsen. Den siddende bestyrelse kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 8.1

DAGSORDEN VED GENERALFORSAMLING

Følgende punkter skal som minimum omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Kassererens eller økonomiudvalgets gennemgang af regnskab og budget til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisor og suppleanter jf. valgperioder
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
 
 
§ 9

BESTYRELSE

Foreningen ledes af bestyrelsen på minimum 5 medlemmer og maximum 9 medlemmer.

Medlemmer af bestyrelsen vælges alle for en periode på 2 år.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Revisor vælges for en 2-årig periode.

Suppleanter vælges for en 2-årig periode, men deltager ikke på bestyrelsesmøder og har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder.

Hvis bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, tæller formandens dobbelt ved afstemning, således at flertal kan opnås. Ligeledes tæller formandens stemme dobbelt ved bestyrelsesmøder med lige antal fremmødte grundet fravær fra et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum 75 % af bestyrelsens medlemmer er fremmødt, herunder minimum formand eller kasserer.

Bestyrelsesmedlemmer skal minimum være fyldt 15 år.

Formand og kasserer skal dog mindst være myndige.

Bestyrelsen kan fastsætte et passende antal udvalg og projektgrupper. Udvalg eller projektgrupper skal altid være med deltagelse af minimum et bestyrelsesmedlem.

 

§ 10

REGNSKAB

Regnskabsåret følger kalenderåret, ikke sæsonen.

Regnskabet udarbejdes af den valgte eksterne regnskabsservice.

 

§ 11

TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

Foreningen tegnes af kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i fællesskab.

Indkøb/investeringer over DKK 10.000 skal foreligges og godkendes af den øvrige bestyrelse.

Foreningen kan ikke optage lån eller kredit uden generalforsamlingens godkendelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Således kautionerer og hæfter ingen medlemmer – heller ikke bestyrelsen – personligt med sin formue.

 

§ 12

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag til ændringer af vedtægter skal offentliggøres med indkaldelse til generalforsamling.

Ændringer af vedtægter vedtages, når minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling stemmer for forslaget.

 

§ 13

OPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at minimum 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Minimum 2/3 skal stemme for en opløsning.

Hvis ovenstående ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor krav om deltagelse af minimum 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer bortfalder. Herefter skal minimum 2/3 af de fremmødte stemme for en opløsning.

Hvis foreningen opløses deponeres foreningens formue/aktiver til DAFF.

Formue/aktiver deponeres i et år fra vedtagelsesdato for opløsning.

Inden et år fra vedtagelsesdato for opløsning kan en ny forening med samme formål og hjemsted i Gentofte Kommune få tilført formue/aktiver som opstartshjælp.

Et år efter vedtagelsesdato uden opstart af ny forening overgår formue/aktiver til DAFF til at fremme andre foreningerne med cheerleading i Danmark.

------------------------------------------------- 
 
Vedtaget på generalforsamlingen 
27.02.2020 
 

Du finder os her

Copenhagen Cheerleaders Gentofte info@copenhagencheer.dk Telefon: 20 33 50 31 CVR nr.: 35766367

Træningssted

Alle hold træner fast på Skovgårdsskolen, Skovgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund

find os på de Sociale medier

Facebook
Instagram